باشگاه مدیران آینده

Next Managers Club for Iranian Students

باشگاه مدیران آینده

Next Managers Club for Iranian Students

باشگاه مدیران آینده
پیوندها

آیه ی " هو مَعَکم این ما کُنتم ..."به چه نکته ای اشاره دارد ؟

الف) همواره باید به یادخدا باشیم

ب) همیشه به یاد خدا هستیم

ج) هرکجا خدا هست همیشه با او هستیم

د) هیچکدام

پاسخ : گزینه د (آیه اشاره به این نکته دارد که خداوند از حال همه خبر دارد و در همه جا ناظر کارهای ماست)

ارتباط خداوند با بندگان خود چگونه است ؟

الف) همواره از طریق وحی            ب) از طریق محبت به مخلوقات

ج) همیشه با واسطه ی پیامبران       د) گزینه های الف و ج

پاسخ : گزینه ب (خداوند مهربان ترین است و از حال همه خبر دارد او چون همه ما را دوست دارد از ما و تمامی آفریده هایش به خوبی مراقبت می کند)

نشانه های محبت خداوند به انسان چیست؟

الف) نگهداری و مواظبت انسان ها و دادن قدرت بازشناسی کارهای نیک از بد

ب)   برتری انسان ها نسبت به بسیاری از موجودات

ج)   بذل نعمت های ارزشمند و هموارساختن راه رستگاری

د)    همه موارد صحیح است

پاسخ:  د)    همه موارد صحیح است

خداوند انسان را نسبت به انجام کارهای خوب و بد چگونه افریده است ؟

الف) از ابتدای خلقت،قدرت تشخیص کامل خوب و بد به انسان داده شده است

ب) پس از سن بلوغ قدرت تشخیص کامل کارهای خوب و بد به همه انسان ها وحی می شود

ج) در طول حیات انسان،به مرور کارهای خوب را از بد یادمی گیریم

د) فقط کارهای خوب را پیامبران می توانند از کارهای بد تشخیص و به انسان ها تعلیم دهند

پاسخ : گزینه ج (خداوند مهربان ما را طوری افریده است که "به مرور" می توانیم کارهای خوب را یاد بگیریم و انجام دهیم و کارهای بد را بشناسیم و از آنها دوری کنیم)

ما به چه شکل هایی می توانیم از خدا تشکر کنیم ؟

الف) شکرگزاری زبانی که ساده ترین نوع شکر است .

ب)   شکر گزاری عملی که استفاده صحیح و بجا از نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داشته است .

ج) گزینه های الف و ب

د) هیچکدام

 

پاسخ: گزینه ج صحیح تر می باشد

انسان در مقابل نعمت هایی که به آنها ارزانی داشته شده، به چه گونه ای رفتار می کنند ؟

الف) سپاسگزار    ب) نا سپاس      ج) استفاده ی صحیح از نعمت     د) همه موارد

پاسخ : گزینه د (بعضی با استفاده صحیح و بجا از نعمت ،  شکر نعمت و برخی دیگر با استفاده ناصحیح از آن دربرابر خداوند ناسپاسی می کنند)

خداوند در آیه " ...لَئِن شَکَرتم لاَزیدنّکم... " چه وعده ای داده است ؟

الف) ازدیاد همیشگی نعمت                     ب) زیاد کردن نعمت در صورت تشکر

ج) تهدید به عذاب در صورت ناسپاسی       د) هیچکدام

پاسخ : گزینه ب(وعده داده است که اگر شکرگزاری کنید ماقطعا نعمت ها را زیادمی کنیم)

حدیث از کیست؟  (( شکر نعمت آن است که از آن چه خداوند حرام کرده است دوری کنیم ))

الف) حدیث قدسی     ب) حدیث نبوی(ص)      ج) امام صادق (ع)     د) امام علی (ع)

پاسخ : امام صادق (علیه السلام)

 

طلب یاری از خداوند به چه معناست ؟

الف) استعانت           ب) استغاثه                   ج) استدراج             د) استمهال

پاسخ :  الف) استعانت          

 

آیه ی " ایاک نَعبُد و ایاک نستعین " به چه مفهومی اشاره می کند ؟

الف) تنها خدا را می پرستیم

ب) تنها از خدا یاری می جوییم

ج) باید بدانیم اگر کسی در زندگی به ما کمک می کند،جز با اراده خداوند نمی تواند کمکی نماید

د) همه موارد صحیح است

پاسخ: گزینه د (به این نکته اشاره دارد که ما تنها خدا را می پرستیم و تنها از او یاری می طلبیم)

کدام مورد از راه های بهره مندی از یاری خداوند نیست ؟

الف)  صبر و تقوا                                          ب) دعا  

 پ)جلب کمک خدا به وسیله یاری رساندن به دین او   د) فروتنی در مقابل زورگویان

پاسخ:  گزینه د (صبر و تقوا،دعا و جلب کمک خدا به وسیله یاری رساندن به دین او صحیح است)

 

خداوند در قرآن وضعیت انسان های مومن را هنگام مرگ چگونه توصیف می کند ؟

الف) به آنان گفته می شود درود بر شما

ب) پاداش آنچه انجام می دادید از بین نرفته است

ج) به بهشت وارد شوید

د) همه موارد صحیح است

 

پاسخ : گزینه د ((می فرماید همانا کسانی که فرشتگان جانشان را – در حالی که پاکند – می ستانند (به آنان) می گویند : درود بر شما باد به ( پاداش ) آنچه انجام می دادید به بهشت وارد شوید ))

خداوند حکیم وضعیت انسان های کافر را در هنگام مرگ چگونه توصیف نموده است ؟

الف) به پشت هایشان ضربه می زنند تا تحقیر شوند

ب) به صورت هایشان سیلی می زنند

ج) وعده ی عذاب سوزان را به آنها یادآوری و مجسم می کنند

د) همه موارد

 

پاسخ : گزینه د ((هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گیرند به صورت و پشتشان می زنند و ( می گویند) عذاب سوزان را بچشید))

..................... دلیل ترسیدن انسان ها از مرگ را ویرانی آخرت می دانست.

الف) سلمان

ب) لقمان

ج) ابوذر

د) مقداد

پاسخ: گزینه ج (ابوذرمی گفت ((زیرا شما دنیایتان را آباد کردید و آخرتتان را خراب و ویران معلوم است دوست ندارید از آبادی به ویرانی بروید)

 

حالت انسان ها در هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان نیست.صحیح ترین پاسخ چیست؟

الف) چون در دنیا خانواده های یکسانی نداشته اند

ب) چون در دنیا در جوامع یکسانی زندگی نمی کردند

ج) هرکس متناسب با اعمالی که در دنیا انجام داده است با مرگ روبرو می شود

د) تفاوت های نژادی و اقتصادی

پاسخ: گزینه ج((به دلیل آنکه هرکس متناسب با اعمالی که در دنیا انجام داده است با مرگ روبرو می شود))

 

انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود؟

الف) نیکی به پدر مادر      ب) صدقه دادن       ج) خوش اخلاقی    د) همه موارد

پاسخ:    گزینه د (( 1 . نیکی به پدر مادر  2.صدقه دادن  3. خوش اخلاقی ))

 

جوان از چه می هراسید وعلت آن چه بود؟

الف) بعلت نارضایتی مادر، سه موجود ترسناک به سراغش می آمدند

ب)بعلت آزار خانواده،دو موجود ترسناک در بیداری به سراغش می آمدند

ج) در بیهوشی می دید بعلت نارضایتی مادر،دو موجود ترسناک او را به دوزخ خواهند برد

د) هیچکدام

پاسخ:   گزینه ج ((او در هنگام بی هوشی می دید که دو موجود ترسناک به سراغ او می آیند و می خواهند او را با خود به دوزخ ببرند و این باعث ترس او شده بود. علت این حالت جوان نارضایتی مادر از او به خاطر کار های ناشایست او در هنگام سلامتی اش بود))

 چه چیزی باعث شد که آن حالت هراس از جوان دور شود؟

الف) دعای پیامبر (ص)       ب) رضایت مادر        ج) هر دو مورد         د) هیچکدام

پاسخ: گزینه ج((رضایت مادر و دعای پیامبر (ص) در حق او))

 

کدام امام می فرمایند ((هرکس پیوند خود را یا بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد دشواری های مرگ برای او اسان می شود و در دنیا هرگز فقیر و تهی دست نمی شود))

 

الف) امام باقر (ع)        ب) امام صادق (ع)        ج) امام کاظم (ع)        د) امام رضا(ع)

 

پاسخ: گزینه ب ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام))

 

 

صدقه به چه معناست؟

الف)  هر نوع کمک به دیگران

ب) یاری رساندن در راه خدا

ج) عمل صالحی است که آثار فراوانی دارد

د) همه موارد صحیح است

پاسخ: گزینه د ((هر نوع کمک به دیگران در راه خدا صدقه محسوب می شود و آثار فراوانی برای آن ذکر شده است))

 

کدامیک ازثمرات ونتایج بعثت پیامبر (ص) نیست؟

الف)علم آموزی         ب)برادری           ج)برتری نژاد عرب           د)یکتاپرستی

پاسخ:   ج)برتری نژاد عرب          

شباهت رفتار مردم غرب ومردم قبل از بعثت پیامبر(ص)درچیست؟

       الف)بیسوادی      ب)پیشرفت علمی        ج)بی خبری دینی        د) زنده به گورکردن دختران

پاسخ:   ج)بی خبری دینی       

مردم عربستان قبل از بعث پیامبر(ص)چه دینی داشتند؟

       الف)زردتشت                   ب)مسیحی               ج)یهودی                    د)بت پرستی

 

پاسخ:   د)بت پرستی

درمسیرگردنه های خطرناک و راه بهشت  چه کسانی می توانند از آن بگذرند؟ 
الف)سبُکباران از گناه            ب)کسانی که دانش دارند

           ج)کسانی که تجربه دارند        د)گزینه ب وج

 

پاسخ:   الف)سبُکباران از گناه           

 

منظور از آیه مقابل چه کسی یا کسانی می باشد.

»لقد جائکم رسول من انفسکم «

الف)پیامبر اسلام (ص)             ب)فرشتگان              ج)انسان های نیکوکار             د)پیامبران

 

پاسخ:  الف)پیامبر اسلام (ص)   

        

بعضی از انسان ها درقرن حاضر خود را از راهنمایی های خدواند وپیامبران بی نیاز می دانند. زیرا...

الف) معتقدند خداوند بشر رابدون راهنما رها کرده

ب)پیشرفت علمی را  برای خوشبختی کافی می دانند.

ج)به علم ودانش کم خود تکیه می کنند

د)گزینه های  ب وج صحیح تر است

 

پاسخ:  د)گزینه های  ب وج صحیح تر است

 

یکی از کاملترین نمونه های فداکاری در راه خدا:

الف) لیله المبارکه                 ب) لیله القدر               ج) لیله المبیت             د) لیله الرغائب

این جمله نورانی در رابطه با کیست؟ هرگاه به او می نگریستم غم و اندوه از من دور می شد

الف) حضرت علی (ع)   ب) حضرت فاطمه (س)     ج) حضرت زینب(س)    د)حضرت زهرا(س)

پاسخ: گزینه ب

۹۵/۰۲/۱۶
باشگاه مدیران آینده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.